Có một người bạn trung thành với tôi nhất trên đời này, người ấy có thể vì tôi mà từ bỏ hết mọi của cải, mọi thứ ân sủng quý giá nhất. Đó là Cha tôi!
Nếu có ai bảo với tôi rằng ở một nơi nào đó có một người xem con mình vừa là mục đích đầu tiên vừa là mục đích cuối cùng của đời mình thì tôi tin chắc rằng người đó không ai khác hơn là cha mẹ tôi.
Mỗi người tình có thể ác độc với bạn nhưng trong lòng người cha thì chỉ có từ tâm. Tình yêu của cha là không vụ lợi.
Ở trái tim người cha chỉ có sự tràn đầy, không có bớt đi hoặc thêm vào gì nữa.