Gửi 2 thiên thần của mẹ
2 con nhà ngoan nghe lời nhé, mẹ đi mẹ sẽ về sớm với 2 con. Thương và nhớ các con của mẹ.
Mẹ chỉ hy vọng, may mắn sẽ đến với mẹ.
Và cv của mẹ đi thuận lợi để không làm gia đình và các con lo.
Hôn các con thật nhìu……
Ngày đầu tiên của mẹ xa các con
Daniel Nguyen
See Translation