Kinh Cầu số 1: Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả
Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.
Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.
Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.
Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.
Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen